نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1399 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای مجازی استان متوسط مراجعه هر عضو به سایت در سال99 نفر ساعت آموزش برگزار شده
خراسان شمالی 30 26 86.67 % 643 14.59 2296
نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1400 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای مراکز ثابت استان تعداد اعضای جدید تعداد اعضای تمدیدی متوسط مراجعه هر عضو به سایت در سال1400 نفر ساعت آموزش برگزار شده
خراسان شمالی 58 58 100 1982 1253 729 32.5 3672
خراسان شمالی 58 58 100 3672

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت